nieuwe wet koa

Nieuwe informatie vergunningaanvraag Wet Kansspelen op Afstand

Nederlandse spelers kunnen pas vanaf juli 2021 legaal spelen bij een casino of bookmaker online. De planning is dat de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) uiteindelijk start op 1 januari 2021. Vervolgens heeft de toezichthouder (KSA), zes maanden nodig om deze aanvragen te behandelen. Vele casino’s online staan al in de rij voor de vergunningaanvraag. Er is nu iets meer bekend over deze aanvraag voor partijen die ook in Nederland spellen willen aanbieden.

4 soorten online kansspelen

In de toekomst kan een vergunning worden aangevraagd voor het online aanbieden van 4 soorten kansspelen:

 • Online casino games waarbij de spelers tegen de betreffende vergunninghouder spelen.
 • Online casino games waarbij de spelers tegen elkaar spelen.
 • Sportweddenschappen op gebeurtenissen tijdens een wedstrijd, evenement of op de uitslag daarvan.
 • Het wedden op paardenrennen en harddraverijen.

Nederlandse Taal

Aanvragen die gedaan worden moeten digitaal verlopen en in de Nederlandse taal aangeboden worden. Het kan zijn dat een bijlage zo specifiek en technisch is dat deze ook in het Engels aangeleverd mag worden. Mocht dat het geval zijn moet dat duidelijk vermeld worden, maar hoofdzakelijk moet alles in de Nederlandse taal.

Kosten en Eisen

De aanvraag kost 45.000 euro. Wanneer de aanvraag wordt gedaan, en er uiteindelijk geen vergunning wordt verleend vindt er geen restitutie plaats.

Vergunningen die worden aangevraagd worden alleen behandeld wanneer deze compleet is ingevuld. Ook moet de identiteit van de aanvrager duidelijk zijn en de betaling al hebben plaatsgevonden. Bij alle onderwerpen wordt gevraagd om diverse bewijsstukken. Deze worden in een later stadium nog gecommuniceerd door de Kansspelautoriteit. Sommige van deze stukken worden gecontroleerd en gekeurd door onafhankelijke derde partijen. De minister voor Rechtsbescherming zal deze partijen in de toekomst nog aanwijzen. Welke stukken er aan deze keuring onderworpen moeten worden, wordt ook nog bekend gemaakt.

Alle documenten betreffende de vergunning moeten in op tekst doorzoekbaar PDF-formaat worden aangeleverd. Al deze informatie moet zo beknopt mogelijk worden aangeleverd en duidelijk zijn. De KSA kan documenten weigeren die veel meer informatie bevatten dan nodig is voor de behandeling van de vergunningsaanvraag.

Om voor een gokvergunning in aanmerking te komen, moet de aanvrager kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan de bepalingen die staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme‎ (WWFT).

De Wet Kansspelen op afstand voorziet in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). De Kansspelautoriteit ontwikkelt CRUKS, dat op een later moment door de Kansspelautoriteit overgedragen gaat worden aan een beherende partij.

Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op Afstand in aanmerking te komen, moet de kansspelaanbieder de identiteit (achternaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats) van een speler verifiëren. Dit kan door middel van paspoort of identiteitskaart.

Betrouwbare Partijen

Om in het bezit te komen van een vergunning worden strenge gesteld op het gebied van betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid kan in gevaar komen als er sprake is van straf-, bestuurs- of fiscaalrechtelijke antecedenten. Het gaat daarbij niet alleen om de aanvrager van de vergunning, maar ook om de volgende, aan hem gerelateerde, natuurlijke personen en rechtspersonen:

 • In)directe belanghebbenden inclusief uiteindelijk belanghebbenden;
 • (In)directe bestuurders;
 • Andere beleidsbepalers en medebeleidsbepalers;
 • (In)directe bestuurders van belanghebbenden;
 • (In)direct ondergeschikte rechtspersonen (tot 8 jaar terug);

Continuïteit

De Kansspelautoriteit toetst bij de aanvraag van een vergunning ook de continuïteit van het bedrijf/de aanvrager. Om voor een vergunning Wet Kansspelen op Afstand in aanmerking te komen mag de vergunninghouder:

 • niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren;
 • er mag geen sprake zijn van surseance van betaling;
 • ook mag er geen beslag zijn gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de vergunninghouder of op een of meer van zijn bedrijfsmiddelen die een aanmerkelijk deel het vermogen vormen.

Er moeten daarnaast diverse maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat het geld van spelers wordt afgescheiden van het bedrijfskapitaal. Een stichting derdengelden en een bankgarantie behoren eventueel tot die mogelijkheden.

Verslavingspreventie

Om voor een gok-vergunning in aanmerking te komen, moet de aanvrager in Nederland een vertegenwoordiger hebben op het gebied van verslavingspreventie. Ook moet de aanvrager beschikken over een verslavingspreventie-beleid. Het verslavingspreventie-beleid moet worden ontwikkeld in samenwerking met deskundigen en deze moet aansluiten op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. Hierin moet staan:

 • Hoe de partij zich inspant om spelers te beschermen tegen onmatige deelname en verslaving.
 • Hoe de partij zich inspant om 18-24 jarigen extra te beschermen tegen onmatige deelname en kansspelverslaving.
 • Welke preventiemaatregelen en -voorzieningen er zijn ingericht;
 • Hoe preventie is verankerd in de bedrijfsvoering, cultuur en deskundigheid van de medewerkers.
 • Hoe er wordt voorzien in goede training en voldoende kennis, deskundigheid en vaardigheden bij leidinggevenden en medewerkers die belast zijn met verslavingspreventie.

Al deze informatie zal in de toekomst nog bijgewerkt of veranderd gaan worden.

Bron:Kansspelautoriteit.